Taken en uitgangspunten

Het succes van Coach4you is mede te danken aan de vrijwilligers die als coach en vertrouwenspersoon leerlingen -coachkinderen- begeleiden bij het huiswerk. Het gaat hierbij om kinderen voor wie de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs extra aandacht vraagt. Onze coaches motiveren de kinderen, leren ze zelfstandig te werken en bieden hun een luisterend oor. De resultaten zijn goed: kinderen en ouders zijn tevreden over de steun die zij krijgen. Kinderen ronden met succes het eerste jaar in voortgezet onderwijs af en vergroten zo hun kansen op een succesvol vervolg. 

Taken:

Als coach geef je een coachkind de extra steun en begeleiding die hij of zij thuis niet of onvoldoende krijgt. Het accent van de coaching ligt op het sociaal-emotionele vlak: de omgang met anderen en met de gevoelens, twijfels en onzekerheden van het coachkind. Maar tot de taken behoort zeker ook het bieden van praktische studiebegeleiding: het structureren en plannen van huiswerk. Je ondersteunt het coachkind bij zaken die hij of zij belangrijk vindt, stimuleert sport en bewegen en je betrekt de ouder(s)/verzorger(s) bij het schoolwerk en de school. Desgewenst ga je met ze mee naar ouderavonden.

Uitgangspunten:
 • Omdat we het belangrijk vinden dat een coachkind tijdens een schooljaar niet hoeft te wisselen van coach, verbind je je aan Coach4you voor de totale duur van één coachtraject van maximaal 18 maanden, onvoorziene omstandigheden daargelaten.

 • Wij vinden een goede begeleiding en training van onze coaches belangrijk. Als je begint met coachen neem je deel aan de eendaagse landelijke coachtraining die wij je aanbieden. Deze training is verplicht, net zoals je deelname aan de (intervisie)bijeenkomsten (een maal per zes weken) en thema-avonden (twee keer per jaar). Meer informatie over trainingen.

 • Bij aanvang ontvangen wij graag een Verklaring Omtrent Gedrag van je. Deze aanvraag wordt gestart door de coördinator en verloopt digitaal.

Eigenschappen en vaardigheden

Onze coaches beschikken over diverse eigenschappen en vaardigheden. Ze:
 • Hebben een HBO werk- en denkniveau en een rijke levenservaring.
 • Hebben bewezen affiniteit met deze leeftijdsgroep.
 • Zijn een positief rolmodel voor jongeren.
 • Zijn stabiel, betrouwbaar en stralen vertrouwen uit.
 • Hebben goede sociale vaardigheden.
 • Zijn breed maatschappelijk ontwikkeld, weten wat er speelt in hun omgeving.
 • Bieden structuur en overzicht.
 • Zijn in staat een coachkind emotioneel te ondersteunen.
 • Zijn onbevooroordeeld en hebben een open coachende houding.
 • Stellen grenzen aan de coaching. Onze coaches zijn vrijwilligers, geen professionele hulpverleners.
 • Zijn gemiddeld één tot anderhalf uur per week beschikbaar voor de begeleiding van een coachkind.

En dit levert het onze coaches op:

 • Een voldaan gevoel.
 • Leuk, afwisselend en leerzaam vrijwilligerswerk.
 • Persoonlijke ontwikkeling door de training en de intervisiebijeenkomsten.
 • Verbreden van hun horizon.
 • Een rijke ervaring in het coachen van een jongere.
 • Het overbruggen van cultuurverschillen.
 • Uitbreiding van coaching-, advies- en communicatievaardigheden.

Scholing en ondersteuning

Omdat we het belangrijk vinden dat onze coaches goed voorbereid zijn bij aanvang van een coachtraject en de mogelijkheid krijgen om zich als coach verder te ontwikkelen, bieden we drie trainingen aan. Een basistraining en twee verdiepingstrainingen. Alle trainingen worden gegeven door onze ervaren trainer.

Coaches gezocht

Het succes van Coach4you is mede te danken aan de vrijwilligers die als coach en vertrouwenspersoon leerlingen -coachkinderen- begeleiden bij het huiswerk. Het gaat hierbij om kinderen voor wie de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs extra aandacht vraagt. Onze coaches motiveren de kinderen, leren ze zelfstandig te werken en bieden hun een luisterend oor. De resultaten zijn goed: kinderen en ouders zijn tevreden over de steun die zij krijgen. Kinderen ronden met succes het eerste jaar in het voortgezet onderwijs af en vergroten zo hun kansen op een succesvol vervolg.

 
Interesse?

Wil jij graag kinderen begeleiden bij hun eerste jaar in het voortgezet onderwijs? Ben jij gedurende een periode van maximaal 18 maanden circa 1,5 uur per week beschikbaar? Kijk dan hier of er in jouw omgeving een Coach4you afdeling is. De lokale coördinator kan je meer informatie geven en je vertellen of er op dit moment nieuwe coaches nodig zijn.

Voor we starten met het coachen van een kind, vinden er tussen januari en april intakegesprekken plaats met de basisschool, de ouder(s)/verzorger(s) en het kind. Hierin wordt gekeken of het kind voor coaching door Coach4you in aanmerking komt. Dan weten we ook hoeveel coaches er nodig zijn. Nieuwe koppels van coach en coachkind starten aan het einde van groep 8 (april t/m juli). De coachtijd loopt door tot de kerstvakantie in het tweede jaar van het voorgezet onderwijs, totaal 18 maanden.

 
Scholing

Je begint nooit onvoorbereid als coach bij Coach4you. Wij bieden je als startende coach een eendaagse landelijke basistraining aan. Deze is verplicht. Als je wat meer ervaring hebt opgedaan bij Coach4you, kun je verdiepende trainingen volgen. Daarnaast krijg je als coach ondersteuning van de leden van het lokale Coach4you team. We organiseren eens per zes weken intervisiebijeenkomsten en themabijeenkomsten. Hier wisselen je ervaringen uit en doe je nieuwe kennis en vaardigheden op.

Coördinatoren

Taken van een afdelingscoördinator

Zodra een Gilde, stichting of gemeente beslist tot de oprichting van een afdeling van Coach4you, zet een lokale coördinator de afdeling op en bereidt hij of zij het project voor. De taakomschrijving van deze afdelingscoördinator bestaat uit zes onderdelen.

1. Voorbereiding

We starten met het samenstellen van een Coach4you-team. Dit team bestaat uit minimaal één afdelingscoördinator en één of twee teamleden. Minstens één teamlid heeft deskundigheid op het gebied van onderwijs. Dit team ontwikkelt een lokaal projectplan.

2. Financiering

Met dit plan en het landelijke projectvoorstel introduceren we Coach4you bij de gemeente en de geselecteerde basisscholen. Om de continuïteit te garanderen, is het van belang dat de gemeente en/of andere fondsen de financiering na de startsubsidie van Gilde Nederland overnemen.

3. Netwerk opbouwen en onderhouden

Heel belangrijk is de werving en selectie van coaches. Daar ligt een belangrijke taak van de afdelingscoördinator. Hij of zij geeft informatie over de rol van de coach en voert intakegesprekken met de coaches. Bovendien heeft de afdelingscoördinator contact met basisscholen, gemeente, andere instanties en mogelijke samenwerkingspartners. Binnen de afdeling is hij of zij het gezicht naar buiten.

4. Bemiddelen tussen coaches en leerlingen

Voor een coachtraject start, voert de afdelingscoördinator eerst gesprekken met de basisschool, de ouder(s)/verzorger(s) en het kind. In deze intakegesprekken bepalen de partijen samen waaraan het coachkind behoefte heeft. Op basis van deze voorkeuren zoekt de afdelingscoördinator naar een ‘match’ met een coach. In het gesprek dat volgt, kijken leerling en coach of ze een ‘klik’ hebben. Als iedereen samen verder wil en er geloof in heeft, wordt een coachovereenkomst afgesloten. Dit gebeurt in de tweede helft van het laatste leerjaar (groep acht) van de basisschool. De eerste maanden leren de coach en de leerling elkaar beter kennen en bouwen ze een vertrouwensbasis op.

5. Administratie en rapportage

Gilde Nederland legt verantwoording af over de besteding van de verkregen subsidies. De afdelingscoördinatoren leveren hiervoor informatie aan, onder andere over het aantal leerlingen dat gecoacht wordt.

6. Intervisie en deskundigheidsbevordering

De afdelingscoördinator organiseert voor de coaches elke vier tot zes weken intervisie- en themabijeenkomsten. Zelf woont de afdelingscoördinator de jaarlijkse coördinatorenbijeenkomst bij. 
 

Ondersteuning van de coördinator

Als afdelingscoördinator van Coach4you sta je er niet alleen voor. Je krijgt ondersteuning van het projectteam van Gilde Nederland. Deze ondersteuning bestaat onder andere uit de volgende onderdelen:

 • De landelijk projectleider Coach4you of zijn vervanger begeleiden je bij het in kaart brengen van de activiteiten die je moet doen om een Coach4you-afdeling op te richten.
 • De projectleider is indien nodig aanwezig bij overleggen met de gemeente en/of andere instanties die een belangrijke rol spelen bij het realiseren en de totstandkoming van de nieuwe afdeling.
 • Coach4you organiseert een landelijke coördinatorenbijeenkomst waarvoor je wordt uitgenodigd. Hier ontmoet je andere afdelingscoördinatoren en kun je kennis en ervaringen uitwisselen.
 • Je ontvangt regelmatig de nieuwsbrief van Coach4you.

Verder:

 • Ontvang je het Handboek voor Coördinatoren. Hierin vind je veel informatie, noodzakelijke formulieren en nuttige tips.
 • Ontvang je het ‘Handboek voor de coach’ en ‘Handreiking voor de coach’. Daarin staat informatie over het coachen van leerlingen binnen het kader van Coach4you en ander ondersteunend studiemateriaal.
 • Kun je bij het projectteam wervingsmateriaal (brochures, folders en posters) opvragen.
Donateurs

Geen Coach4you zonder onze donateurs