Direct naar:

Uw kind naar het voortgezet onderwijs

Coach4you is een landelijk project van Stichting Gilde Nederland. Dit is de koepelorganisatie van circa 50 lokaal werkende Gilden. Bij deze Gilden, verspreid over heel Nederland, dragen vrijwilligers belangeloos hun kennis, kunde en ervaring over aan anderen. Met tijd en aandacht.

Stichting Coach4you Gilde Nederland is een aparte stichting. Wij zorgen ervoor dat het geld waarover onze stichting beschikt, goed wordt beheerd. Wij doen dit op zo’n manier dat er zoveel mogelijk geld beschikbaar is om bij te dragen aan de realisatie van onze doelstelling: kinderen die die dat nodig hebben, steunen bij de overgang van de basisschool naar het voorgezet onderwijs.
 

Meer dan 20 afdelingen

In meer dan 20 gemeenten door heel Nederland hebben we een afdeling. Hier zorgt een team van drie of vier coördinatoren voor de contacten met basisscholen en de gemeente, de gesprekken met leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) en de inzet van coaches. Daarbij worden zij ondersteund door het stichtingsbestuur van Coach4you, bestaande uit drie leden en twee trainers. Jaarlijks trainen wij circa 200 vrijwilligers (coaches en coördinatoren), zodat zij de leerlingen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken én hun thuisfront, nog beter kunnen helpen. In totaal zijn er momenteel ruim 300 vrijwilligers voor Coach4you actief.
 

Subsidie

Stichting Coach4you is voor haar inkomsten geheel afhankelijk van subsidies. Daarnaast ondersteunen bedrijven de doelstelling van Coach4you door gratis trainingsfaciliteiten ter beschikking te stellen.

Wat doen wij?

 • Coach4you steunt kinderen die in een gevoelige positie zitten, bij de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Wij dragen eraan bij dat het kind een goede start maakt op de nieuwe school en schoolverzuim en schooluitval zoveel mogelijk wordt voorkomen.
 • Coach4you werft en bindt gemotiveerde vrijwilligers, die na een training gevolgd te hebben, jongeren op deskundige wijze coachen in hun eerste jaar op het voortgezet onderwijs.
 • Coach4you is een organisatie waar kinderen, coaches en coördinatoren zich ontwikkelen en ze met elkaar plezier beleven aan de coaching.

Voor wie is Coach4you bestemd?

Coach4you is bedoeld voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om hun mogelijkheden in het voortgezet onderwijs voluit te realiseren. Het gaat hierbij om kinderen die de kans lopen het eerste jaar in het voorgezet onderwijs niet goed door te komen. Een instabiele thuissituatie of gedragsproblemen bij het kind kunnen hier de oorzaak van zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld de ouder(s)/verzorger(s) een kind niet altijd de ondersteuning geven die het nodig heeft. Dat kan zijn omdat ze de Nederlandse taal niet goed beheersen of omdat ze onbekend zijn met het Nederlandse onderwijssysteem. Ook voor gescheiden ouders kan het lastig zijn om het kind de begeleiding te geven die nodig is.

Het kan ook zijn dat het kind gedragsproblemen heeft, waardoor het onder zijn niveau presteert. Soms zijn kinderen weinig weerbaar, stil, bang of onzeker. Anderen zijn dyslectisch, hoogbegaafd, hyperactief of licht autistisch. Meestal komen deze kinderen niet in aanmerking voor professionele hulpverlening, maar hebben ze wel extra ondersteuning nodig.

Geschiedenis

De basis van Coach4you ligt in Amsterdam. Het stadsdeel Westerpark begon in 1997 met een klein mentorproject. Dit idee is overgenomen door Gilde Zeist en met enkele aanpassingen onder de naam Coach4you verder uitgewerkt. Al snel daarna omarmde Gilde Nederland het project van Gilde Zeist en is begonnen met fondsenwerving met als doel er een landelijk project van te maken.

In 2005 besloot het Oranje Fonds het project te omarmen en Coach4you vier jaar te financieren. Dat stelde Gilde Nederland in staat om lokale projectteams te starten en deze te ondersteunen en te begeleiden bij het oprichten van een Coach4you-afdeling in hun eigen gemeente.

Inmiddels heeft Coach4you in meer dan 20 gemeenten een afdeling. Samen met onze coaches leveren wij door de begeleiding van kwetsbare kinderen, een bijdrage aan het voorkomen van schoolverzuim en voortijdige schooluitval. Een probleem waar ook de overheid veel aandacht voor heeft.

Sponsoren en partners

Partners

Tot eind 2012 ontving Coach4you subsidies van het Oranje Fonds en het Ministerie van OC&W. Vanaf 2012 is Coach4you voor een deel afhankelijk van donaties ter dekking van de kosten voor deskundigheidsbevordering van de vrijwillige coaches, intervisiebegeleiders en coördinatoren.

Tot 2015 stelde Cap Gemini haar instructieruimte gratis beschikbaar voor het faciliteren van de deskundigheidstrainingen van Coach4you. Sinds 2015 is Achmea in Leusden onze gastheer voor de landelijke coachtrainingen. In het kader van maatschappelijke verantwoord ondernemen bieden zijn hun accommodatie hiervoor aan.
 

Donateurs

Coach4you richt zich op leerlingen die risico lopen op schooluitval bij de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Door deze leerlingen en hun ouders te ondersteunen door hen te voorzien van een coach beoogt het project de leerling een goede start te geven in het voortgezet onderwijs waardoor schoolverzuim, onderpresteren en schooluitval in het voortgezet onderwijs voorkomen kunnen worden. Wij danken alle donateurs en partners voor hun financiële bijdrage aan Coach4You Nederland zodat wij al ruim 15 jaar onze doelstellingen te kunnen realiseren.

Coach4You Nederland ontvangt jaarlijks van diverse donateurs een donatie om de doelstelling te kunnen realiseren namelijk:

 • Stichting Maduro Kinderfonds
 • Stichting Jeugdfonds Wees & Zegen
 • Stichting Oranje Fonds
 • Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe
 • Stichting Steunfonds Pro Juventute
 • Stichting Boschuysen
 • Stichting VSB Fonds
 • Stichting Weeshuis der Doopsgezinden
 • Stichting Janivo
 • Stichting R.C. Maagdenhuis
 • Stichting Zonnige Jeugd
 • Stichting Healla
 • Stichting Corbello
 • MDD Concepts
 • Stichting Dowilvo
 • Stichting Casterenshoeve
 • Stichting A. van Fentener van Vlissingen
 • Stichting Thurkov Fonds
 • Stichting Burgerweeshuis Haarlem
 • Particulieren giften

 

Wilt u ook sponsor of partner worden?

Vindt u Coach4you een waardevol initiatief en wilt u ons helpen meer bekendheid te krijgen? Neem dan contact met ons op via info@coach4you.org.

Liever een eenmalige donatie doen?

Doneren

Zelf coach worden

Spreken de activiteiten van Coach4you je aan en overweeg je zelf coach te worden van Coach4you? Kijk dan op deze pagina voor meer informatie of neem contact op met de coach4you-afdeling in uw regio/gemeente.

Donateurs

Geen Coach4you zonder onze donateurs