Coördinatoren

Taken van een afdelingscoördinator

Zodra een Gilde, stichting of gemeente beslist tot de oprichting van een afdeling van Coach4you, zet een lokale coördinator de afdeling op en bereidt hij of zij het project voor. De taakomschrijving van deze afdelingscoördinator bestaat uit zes onderdelen.

1. Voorbereiding

We starten met het samenstellen van een Coach4you-team. Dit team bestaat uit minimaal één afdelingscoördinator en één of twee teamleden. Minstens één teamlid heeft deskundigheid op het gebied van onderwijs. Dit team ontwikkelt een lokaal projectplan.

2. Financiering

Met dit plan en het landelijke projectvoorstel introduceren we Coach4you bij de gemeente en de geselecteerde basisscholen. Om de continuïteit te garanderen, is het van belang dat de gemeente en/of andere fondsen de financiering na de startsubsidie van Gilde Nederland overnemen.

3. Netwerk opbouwen en onderhouden

Heel belangrijk is de werving en selectie van coaches. Daar ligt een belangrijke taak van de afdelingscoördinator. Hij of zij geeft informatie over de rol van de coach en voert intakegesprekken met de coaches. Bovendien heeft de afdelingscoördinator contact met basisscholen, gemeente, andere instanties en mogelijke samenwerkingspartners. Binnen de afdeling is hij of zij het gezicht naar buiten.

4. Bemiddelen tussen coaches en leerlingen

Voor een coachtraject start, voert de afdelingscoördinator eerst gesprekken met de basisschool, de ouder(s)/verzorger(s) en het kind. In deze intakegesprekken bepalen de partijen samen waaraan het coachkind behoefte heeft. Op basis van deze voorkeuren zoekt de afdelingscoördinator naar een ‘match’ met een coach. In het gesprek dat volgt, kijken leerling en coach of ze een ‘klik’ hebben. Als iedereen samen verder wil en er geloof in heeft, wordt een coachovereenkomst afgesloten. Dit gebeurt in de tweede helft van het laatste leerjaar (groep acht) van de basisschool. De eerste maanden leren de coach en de leerling elkaar beter kennen en bouwen ze een vertrouwensbasis op.

5. Administratie en rapportage

Gilde Nederland legt verantwoording af over de besteding van de verkregen subsidies. De afdelingscoördinatoren leveren hiervoor informatie aan, onder andere over het aantal leerlingen dat gecoacht wordt.

6. Intervisie en deskundigheidsbevordering

De afdelingscoördinator organiseert voor de coaches elke vier tot zes weken intervisie- en themabijeenkomsten. Zelf woont de afdelingscoördinator de jaarlijkse coördinatorenbijeenkomst bij. 
 

Ondersteuning van de coördinator

Als afdelingscoördinator van Coach4you sta je er niet alleen voor. Je krijgt ondersteuning van het projectteam van Gilde Nederland. Deze ondersteuning bestaat onder andere uit de volgende onderdelen:

  • De landelijk projectleider Coach4you of zijn vervanger begeleiden je bij het in kaart brengen van de activiteiten die je moet doen om een Coach4you-afdeling op te richten.
  • De projectleider is indien nodig aanwezig bij overleggen met de gemeente en/of andere instanties die een belangrijke rol spelen bij het realiseren en de totstandkoming van de nieuwe afdeling.
  • Coach4you organiseert een landelijke coördinatorenbijeenkomst waarvoor je wordt uitgenodigd. Hier ontmoet je andere afdelingscoördinatoren en kun je kennis en ervaringen uitwisselen.
  • Je ontvangt regelmatig de nieuwsbrief van Coach4you.

Verder:

  • Ontvang je het Handboek voor Coördinatoren. Hierin vind je veel informatie, noodzakelijke formulieren en nuttige tips.
  • Ontvang je het ‘Handboek voor de coach’ en ‘Handreiking voor de coach’. Daarin staat informatie over het coachen van leerlingen binnen het kader van Coach4you en ander ondersteunend studiemateriaal.
  • Kun je bij het projectteam wervingsmateriaal (brochures, folders en posters) opvragen.
Donateurs

Geen Coach4you zonder onze donateurs