Over kinderen

Niet voor alle kinderen verloopt de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs even makkelijk. Ze moeten wennen aan een nieuwe omgeving, een andere manier van les krijgen en nieuwe docenten en klasgenoten. Voor sommige kinderen is dit best spannend. Vaak gaat het om leerlingen die meer in huis hebben dan zij door omstandigheden (kunnen) laten zien. Bijvoorbeeld als ze thuis niet de begeleiding kunnen krijgen die gewenst is. Of omdat ze minder goed zijn in plannen of niet zo goed weten hoe ze moeten leren. Zaken waarbij ze hulp kunnen gebruiken van iemand die:

 • Ze steunt en wegwijs maakt bij de overstap naar het voortgezet onderwijs.
 • Ze helpt als het op school niet goed gaat.
 • Ze helpt hoe ze huiswerk plannen en hoe ze het beste kunnen leren.
 • Samen met de leerling kijkt naar een werkplek in huis waar rustig het huiswerk gemaakt en geleerd kan worden.
 • De ouder(s)/verzorger(s) helpt bij het contact met de mentor, de school, het bezoek aan ouderavonden.

Het gaat hierbij om kinderen uit alle bevolkingsgroepen en op alle schoolniveaus.

Over ouder(s)/verzorger(s)

Ook ouder(s)/verzorger(s) kunnen zich zorgen maken over de vraag of hun kind het wel gaat redden op de nieuwe school. Bijvoorbeeld omdat:

 • Ze het kind alleen opvoeden.
 • Ze hulp kunnen gebruiken in het contact met de mentor, de school en bij ouderavonden.
 • Ze merken dat hun kind zich onzeker voelt over de nieuwe school.
 • Ze denken dat ze het kind niet kunnen helpen bij de vragen die het heeft.
 • Ze denken dat iemand van buiten het gezin het kind beter kan begeleiden.
 • Hun Nederlands niet zo goed is. Hierdoor is het moeilijker om het kind te helpen bij het maken van huiswerk.

Leerkrachten

Als leerkracht van groep acht of IB’er van een basisschool kent u de kinderen als geen ander. U adviseert de kinderen en hun ouders over het vervolgonderwijs. Daarbij kunt u ook een goede inschatting maken wanneer een kind het lastig kan krijgen op een nieuwe school. De leerling heeft mogelijk extra steun nodig. Bijvoorbeeld als het kind:

 • Een beperkte ouderlijke begeleiding heeft, bijvoorbeeld door scheiding of overlijden van één van de ouders.
 • Leerproblemen heeft en het lastig vindt zijn huiswerk te plannen.
 • Niet goed voor zichzelf op kan komen.
 • Ouders heeft die het Nederlands niet goed machtig zijn of die niet goed bekend zijn met het Nederlandse onderwijssysteem.
 • Ouders heeft die het kind niet kunnen helpen bij het maken en leren van huiswerk.

Coach4you

Als u in uw groep kinderen heeft waarop het bovenstaande van toepassing is en waarover u zich zorgen maakt, kunt u in overleg met de ouders contact opnemen met de coördinator van een lokale afdeling van Coach4you. Dit is een landelijk vrijwilligersproject van Stichting Gilde Nederland. Onze persoonlijke coaches helpen leerlingen in het eerste schooljaar van het voortgezet onderwijs. Denk daarbij aan leerlingen die het in groep 8 nog redelijk doen, maar door omstandigheden zoals hierboven omschreven het risico lopen onder hun niveau te presteren of, in het ergste geval, het onderwijs zelfs verlaten. Deze kinderen kunt u voordragen bij de lokale Coach4you afdeling voor een coach. Na intakegesprekken met zowel de ouder(s)/verzorger(s), het kind en u, zoekt Coach4you een geschikte coach.

Rol van de coach

De coach richt zich op de motivatie, het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid en de schoolprestaties van het coachkind. De coach begeleidt het kind gedurende maximaal anderhalf jaar. Eén maal per week bezoekt de coach het kind thuis en stimuleert het maken van huiswerk. De coach geeft het coachkind tips over het maken van huiswerk, het vinden van informatie en bespreekt met hem of haar de gang van zaken op school. Eventueel brengen ze ook samen een bezoek aan de bibliotheek of maken ze een leuk en ontspannen uitje. Verder stimuleert de coach het kind om te sporten of een andere vrijetijdsbesteding te zoeken. De coach informeert de ouder(s)/verzorger(s) over de gang van zaken op school en het Nederlandse onderwijssysteem. Waar nodig stimuleert de coach de ouder(s)/verzorger(s) om naar ouderavonden te gaan. Indien gewenst gaat de coach met hen mee. Coach4you kan niet altijd helpen. Heeft het kind bijvoorbeeld een ernstige vorm van autisme, ADHD of een verstandelijke beperking, dan adviseren wij hulp te vragen bij hierin gespecialiseerde organisaties.

Een kind aanmelden

Na overleg met de ouder(s)/verzorger(s) en het kind, kunt u een kind aanmelden voor begeleiding door een coach van Coach4you.

 1. Voor aanmelding neemt u contact op met de lokale Coach4you afdeling. Zij sturen u de aanmeldformulieren toe. De ingevulde aanmeldformulieren stuurt u vervolgens terug naar de lokale Coach4you afdeling. Bent u niet bekend met de lokale Coach4you afdeling stuur dan een aanvraag in via de link afdelingen.
 2. U ontvangt van Coach4you een bevestiging van de aanmelding.
 3. De lokale coördinator van Coach4you maakt met u een afspraak voor een intakegesprek.
 4. Ook met de ouder(s)/verzorger(s) en het kind maakt de coördinator een afspraak voor een intakegesprek. Hierbij zijn twee coördinatoren aanwezig.
 5. Op basis van alle informatie uit de drie gesprekken (school, ouder(s)/verzorger(s) en kind) bepalen de twee coördinatoren het totaalbeeld en de inhoud van de ondersteuning.
 6. De coördinatoren stellen een profielschets van het kind op. Deze wordt geanonimiseerd naar de beoogd coach gestuurd.
 7. Als de coach aangeeft mogelijkheden te zien voor een passende ondersteuning, maakt een coördinator een afspraak voor een matchingsgesprek. Bij dit gesprek zijn de ouder(s)/verzorger(s), het kind, de coach en de coördinator aanwezig. Het is een verkennend en oriënterend gesprek. Aan het einde van het gesprek beantwoorden zowel het kind als de coach de vraag of ze willen starten met het coachtraject. Ter bevestiging wordt een overeenkomst opgesteld.  Die wordt door alle partijen ondertekend. Zo sluiten zij een contract met elkaar met als doel het kind een succesvolle start in het voortgezet onderwijs te laten maken.

Contact

Wanneer u een leerling wilt aanmelden voor Coach4you dan kunt u het beste contact opnemen met één van de lokale afdelingen bij u in de buurt. U vindt de adressen op deze pagina: Lokale afdelingen. Is er geen lokale afdeling bij u in de buurt of hebt een algemene vraag aan Coach4you, gebruik dan dit contactformulier.

Donateurs

Geen Coach4you zonder onze donateurs