Nieuwsbrief Coach4you- december 2010

In deze Nieuwsbrief

– Stand van zaken
– Vernieuwde website
– Pilot regionale kenniskring
– Oorverdovend hard in Alkmaar
– Einstein bestaat niet!
– Mentoronderzoek
– ‘Als één grote familie’
– Tips en informatie
– Agenda

Stand van zaken

Het schooljaar 2010/2011 is alweer bijna halverwege. Meer dan 200 kinderen hebben op 18 plaatsen in Nederland een Coach4you coach. De meeste projecten hebben voldoende coaches maar op sommige plaatsen blijft het aanbod van leerlingen iets achter. We moeten kijken hoe we dit kunnen stimuleren. Voor de kerstvakantie zullen ook weer een aantal succesvolle trajecten zijn afgerond. De manier waarop dit gebeurt is belangrijk! Sommige projecten organiseren hiervoor feestelijke ‘ontkoppelingsbijeenkomsten’ waar koppels op een gezellige manier afscheid van elkaar kunnen nemen.
Aan de subsidieperiode vanuit het Oranje Fonds komt eind van deze maand officieel een einde. Het ziet er naar uit dat door een zuinig financieel beleid alle lokale projecten toch nog een jaar langer ondersteund kunnen worden. In 2011 wil Coach4you zich nog meer richten op deskundigheidsbevordering en kennisdeling. Capgemini blijft de landelijke coachtrainingen aanbieden. Daarnaast willen we regionale kenniskringen organiseren. In de provincie Utrecht is recentelijk een pilot georganiseerd.

De stuurgroep Coach4you wenst u alvast fijne feestdagen en graag tot in 2011!

Pilot regionale kenniskring

Op dinsdag 23 november kwamen als pilot, 16 betrokkenen vanuit 6 projecten uit de provincie Utrecht samen. Doel was om efficiënter te profiteren van elkaars kennis en ervaring, zonder uitsluitend afhankelijk te zijn van de jaarlijkse coördinatorenbijeenkomst. Elk Coach4you project stuurde een bestuurder, een coördinator en een coach. Het was goed om vanuit de verschillende invalshoeken naar het project te kijken. Evaluatie moet uitwijzen in welke vorm en hoe vaak we deze regionale bijeenkomsten kunnen aanbieden om verdere professionalisering en deskundigheid te ondersteunen en bevorderen.

Vernieuwde website

Coach4you heeft een vanaf heden een aangepaste website. Informatie is nu nog beter afgestemd op de verschillende doelgroepen. Daarnaast kunnen coaches en coördinatoren via een password (verkrijgbaar bij de coördinator) studiemateriaal, achtergrondartikelen en formulieren etc. downloaden. De informatie is in overzichtelijke rubrieken ingedeeld.

Oorverdovend hard!

Coach4you Alkmaar organiseerde eind oktober een culturele middag voor alle koppels. Het doel was om de verbinding tussen coach en kind te verstevigen en tegelijkertijd de leefwereld van de kinderen te verbreden. Ruim 25 kinderen, ouders en coaches wisselden elkaar in twee groepen af. De ene groep stortte zich op het maken van een Cobra-achtig schilderij. De andere groep trommelden er in een fantastische djembé workshop lustig op los. Oorverdovend hard maar heerlijk! In de loop van schooljaar volgen nog meer gezamenlijke uitjes.

Einstein bestaat niet

Voer gesprekken met jongeren, laat ze een enquête invullen over alles wat met internet te maken heeft, en één conclusie is onontkoombaar: jongeren zijn lang niet zo handig
op en met internet als volwassenen vaak denken. Natuurlijk, wie nu opgroeit kent geen wereld zonder internet, voelt zich erbij op z’n gemak. Maar de veelbesproken generatie-Einstein? De digitale superjongeren, die de internetmogelijkheden in hun volle omvang zouden begrijpen en gebruiken, en die enorm slim informatie zoeken?
De onderzoekers hebben ze niet aangetroffen. Wat vonden ze wel? Hoe zit het met de Nederlandse jongeren van 12 tot 18 in de digitale wereld? Lees meer.

Bron: www.digivaardigdigibewust.nl

‘Als één grote familie’

Op 14 december organiseerde Coach4you Wageningen een kerstmaaltijd voor haar 10 coaches die zich als gedreven vrijwilligers zo intensief inzetten voor de leerlingen. ‘Bij de start van het project in 2008 hebben wij besloten dat de coaches zich als leden van een grote familie zouden moeten gaan voelen’ aldus coördinator Hans Temmink. Daartoe organiseren zij twee keer per jaar een informele bijeenkomst waar niet alleen gepraat wordt over ‘het werk’, maar waar ook ruimte is voor uitwisseling in de meer persoonlijk sfeer. Dit wordt door alle aanwezigen als zeer waardevol ervaren. Het leidt er ook toe dat er een groep trouwe coaches ontstaat die zich (met af en toe een inactief jaar) al meerdere jaren inzetten voor de leerlingen. De gemeente Wageningen ondersteunt het project.

Mentoronderzoek

Het mentoronderzoek van de rijksuniversiteit Groningen gaat dit schooljaar zijn laatste jaar in. Tot nu toe hebben vanuit Coach4you zo’n 61 leerlingen en 57 coaches de eerste digitale enquête voor de nulmeting ingevuld. Dit is een goed begin! Om uiteindelijk iets te kunnen zeggen over mogelijke effecten van mentoring op de ontwikkeling van leerlingen (en coaches), hebben we natuurlijk ook gegevens nodig van de tussen- en eindmeting. De eerste enquêtes van de tussenmeting komen helaas te traag op gang. Dus heb je je gegevens nog niet ingevuld klik dan snel door naar mentoronderzoek. Ook voor meer informatie over de resultaten van de nulmeting.

Tips en informatie

Eerder vragen dan vertellen

Overtredingen in de communicatie met pubers vinden in de snelheid van een gesprek makkelijk plaats. Er wordt snel geïnterpreteerd en een eigen invulling gegeven aan wat wordt gezegd. Een coach vráágt, maar vraagt vooral dóór. Geen instructies of dwingende adviezen geven, maar uitsluitend vragen om maximaal effect te bereiken. De antwoorden kunnen dan leiden tot meer begrip, een hogere motivatie en een beter leerrendement. Er is voor het vragen stellen een formule, namelijk de ‘LSD-formule’, wat inhoudt ‘Luisteren, Samenvatten en Doorvragen’. Natuurlijk zijn er verschillende soorten vragen, waarbij alles afhangt van de situatie en het te bereiken doel. Hieronder een leuk voorbeeld van een metamodel van doorvraagzinnen.

metamodelpubers

Bron: landelijke kenniskring mentoringprojecten Sardes

Boek: Puberbrein binnenstebuiten

Jongeren krijgen steeds meer vrijheden en verantwoordelijkheden. Maar hun brein is pas rond hun 25e volgroeid. Dit boek maakt inzichtelijk hoe jongeren zich tussen hun 10e en 25e ontwikkelen en toont aan waarom jongeren juist vanaf de tienerleeftijd vragen om duidelijke grenzen en goede begeleiding. Pubers hebben, misschien nog wel meer dan kinderen, structuur en kaders nodig. Voor een trailer klik hier.

Agenda

15 februari 2011: landelijke coördinatorenbijeenkomst Capgemini