Werkwijze coaching

Tijdens het eerste jaar van het voortgezet onderwijs komt de coach wekelijks bij uw kind thuis op bezoek. Het is de bedoeling dat er op deze momenten ook altijd een ouder of verzorger thuis is. Hij of zij is niet aanwezig bij het gesprek tussen de coach en het coachkind.

Tijdens de bezoeken:

  • Bespreekt de coach met het coachkind de aanpak en de planning van het huiswerk.
  • Overhoort de coach het coachkind over het huiswerk.
  • Helpt de coach het coachkind met vragen over school en bespreekt met hem of haar eventuele problemen en mogelijke oplossingen.
  • Gaat de coach met het coachkind naar de bibliotheek om te helpen bij het vinden van informatie.
  • Vertelt de coach meer over het zoeken en vinden van informatie op internet.
  • Stimuleert de coach uw kind om te sporten of een andere vrijetijdsbesteding te zoeken en lid te worden van een sportclub of vereniging.
  • Informeert de coach u over de gang van zaken op school.
  • Stimuleert de coach u om naar ouderavonden te gaan. Als u dit wenst gaat de coach met u mee.
  • Heeft de coach veel aandacht voor het sociaal welbevinden.

Als tijdens het schooljaar blijkt dat zowel het coachkind als de ouder(s)/verzorger(s) hun weg hebben gevonden in het voortgezet onderwijs, wordt het contract beëindigd. Meestal is dit bij het begin van het tweede schooljaar van het voortgezet onderwijs. Onze ervaring leert dat de persoonlijke aandacht van de coach bij het coachkind en het betrekken van de ouder(s)/verzorger(s) bij de opleiding van het kind, tot goede resultaten leidt. De meeste kinderen zijn in staat om vanaf het tweede schooljaar zelf de draad op te pakken.

Donateurs

Geen Coach4you zonder onze donateurs