Coördinatoren

Zodra een Gilde, stichting of gemeente beslist tot de oprichting van een project Coach4you, zal een lokale coördinator het project voorbereiden en opzetten. De taakomschrijving van deze coördinator is grofweg op te delen in 6 taken:

1) Voorbereiding
Er wordt een Coach4youteam samengesteld, bestaande uit minimaal één coördinator en één of twee teamleden waarvan minstens één teamlid met deskundigheid op het gebied van onderwijs. Dit team ontwikkelt een lokaal projectplan.

2) Zorgen voor financiering
Met dit plan en het landelijke projectvoorstel kan Coach4you geïntroduceerd worden bij de gemeente en de geselecteerde basisscholen. Om continuïteit van het project te garanderen is het van belang dat de gemeente en/of fondsen de financiering na de startsubsidie van Gilde Nederland overnemen.

3) Netwerk opbouwen en onderhouden
Tegelijkertijd zal de werving en selectie van coaches plaatsvinden en worden de eerste contacten gelegd met de scholen en andere instanties en mogelijke samenwerkingspartners.

4) Bemiddelen tussen coaches en leerlingen
De coördinator voert met beide partijen intakegesprekken om voorkeuren te bepalen. Op basis van deze voorkeuren zoekt de coördinator naar een ‘match’, waarna het contact tot stand gebracht wordt.

5) Administratie en rapportage
Ten behoeve van het Oranje Fonds (subsidiegever) dient Gilde Nederland een en ander te rapporteren. Hiertoe moeten de lokale projecten gegevens aanleveren.

6) Intervisie en deskundigheidsbevordering
De coördinator organiseert voor de coaches elke 4 tot 6 weken intervisie- en themabijeenkomsten, en komt zelf naar de jaarlijkse bijeenkomst voor coördinatoren.